Friday, October 12, 2012

Këshilla e shejkh Uthejminit për ata që thërrasin në fenë e Allahut!


Shejkh Muhamed ibn Salih el Uthejmin: 


Me dashamirësi, me butësi, me anë të të bindurit, 
me argument fetar dhe teorik.

Argumenti fetar është Kur’ani dhe Sun-neti.
Argumenti teorik është logjika.

Sepse kafiri (mosbesimtari) mund të mos e pranojë 
Kur’anin dhe Sun-netin, por nëse ia argumenton atij 
me anë të logjikës, ai e pranon.

Gjithashtu ju porosis që ti thirrni ata (në fenë e All-llahut) 
me anë të veprës. Da’we përmes veprave.


Kontrolloi nga arabishtja: Astrit Hoxha


No comments:

Post a Comment